Startpaket:

1600:-

Klot:

Polyester


Sportsko

(typ: Ricky, Silk)


1-klotsväska

(typ: Impact)

2000:-

Klot:

Entry Level


Sportsko

(typ: Ricky, Silk)


1-klotsväska

(typ: Impact)

2400:-

Klot:

Mid Perfomance


Sportsko

(typ: Ricky, Silk)


1-klotsväska

(typ: Impact)