Startpaket:

1600:-

Klot:

Polyester

 

Sportsko

(typ: Ricky, Silk)

 

1-klotsväska

(typ: Impact)

2000:-

Klot:

Entry Level

 

Sportsko

(typ: Ricky, Silk)

 

1-klotsväska

(typ: Impact)

2400:-

Klot:

Mid Perfomance

 

Sportsko

(typ: Ricky, Silk)

 

1-klotsväska

(typ: Impact)